ที่นอนเป่าลมบนรถยนต์ดียังไง

แล้วที่นอนในรถ ลูกโปงบริษัท มืที่งลมเข้าและออกอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่ถ้าลมเข้ามากกว่ามีนก็ จะยิ่งใหญ่ขึ้นๆ รายรับของบริษัทก็คือลมที่เข้ามา และรายจ่ายจิปาถะของบริษัทก็คือลมที่ไหลออกมา นนเอง เราจะมาดูถ้นว่าเราจะดูลมที่เข้า-ออกในลูกโปงบริษัท อย่างไร

งบกำไรขาดทุนของบริษัท คือ งบที่แสดงออกถึงความสามารถที่นอนเป่าลม ในรถยนต์ของบริษัท ว่าสามารถทำกำไร หรือขาดทุนไต้เท่าไร และค่าใช้จ่ายของบริษัท หมดไปถ้บอะไรบ้าง มีรายการต้งนี้            รายไต้จากการขายและหรือการให้บริการ หมายถึง รายไต้ที่บริษัททำไต้จากการขาย หรือให้บริการในกิจการหล้กของบริษัท

               

 รายไต้อื่น หมายถึง รายไต้อื่นๆ จิปาถะ ซึ่งอาจเป็นชั๋วครั้งชั๋วคราว เช่น การขาย สินทรัพย์ของบริษัทออกไปไต้กำไร หรือการรับจ้างอื่นๆ ซึ่งอาจจะนานๆ ครั้ง สำหรับ รายการนี้ หากมีมากเกินไปก็อาจจะมองไต้ว่าบริษัทไปเน้นทำกิจกรรมหารายไต้ทางอื่น ที่ไมีเกี่ยวข้องถ้บบริษัทเท่าใดนัก

 

                ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ หมายถึง ต้นทุนที่ใช่ในการซื้อรัตถุดิบ หรือให้บริการอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการทำการตลาด ค่าเงินเดือน พนักงาน ค่านี้า ค่าไฟ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายอื่น หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การทำประถ้นค่าเงิน หรือว่าการจ้าง สำนักงานกฎหมาย เป็นต้น

 

                ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เบาะนอนในรถ    หมายถึง ค่าใช้จ่ายเงินเดือนที่เกี่ยวข้องถ้บผู้บริหาร รายการนี้แยกออกมาเพื่อให้เห็นชัดเจนว่าผู้บริหารบริษัทมีเงินเดือนที่สูงเกินไปหรือไม่กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน ค่าเสื่อมราคาและภาษีเงินไต้ หมายถึง กำไรที่ บริษัททำไต้ โดยที่ษังไม่นำมาคิดต้นทุนทางการเงิน ค่าเสื่อมราคาและภาษี ความหมายแบบอธิบายง่ายๆ คือ ถ้ามีเงินมาเปิดบริษัทโดยที่ไม่ต้องกู้เงินมาลงทุน กิจการจะสามารถทำกำไรไต้หรือไม่ เพราะถ้าหากไม่สามารถทำกำไรไต้แสดงว่าบริษัท ไม่มีความสามารถในการแช่งข้น

 

ค่าเสื่อมราคา หมายถึง การที่สินทรัพย์ของบริษัทถูกปรับราคาลง จากการที่มีอายุการ ใช้งานนานขึ้น ซึ่งการติดค่าเสื่อมมีหลายวิธี แต่'โดยมากมีก็ใช้วิธีติดเท่ากนทุกปี ยกติวอย่างเช่น รถขนของราคา 5,000,000 บาท หไาค่าเสื่อม 5 ปี ปีละ 1,000,000 บาท ก็จะทำให้บริษัทมีรายจ่ายปีละ 1,000,000 บาท แม้ว่าอาจจะไม่ได้เสียเงินไปจริงๆ ก็ ตาม (ข้อเท็จจริงคือ เราจ่ายด้งไปแล้ว ตงแต่ซื้อรถมา)

 

ด้นทุนทางการเงิน หมายถึง ด้นทุนค่าดอกเบี้ยต่างๆ ซึ่งบางบริษัทสามารถทำกำไรได้ดี แต่เสียดอกเบี้ยสูงมากจนทำให้กิจการกำไรน้อยลงมากหรือขาดทุนภาษีเงินได้หมายถึง ภาษีต่างๆ ที่บริษัทจะต้องจ่ายให้ด้บรัฐบาลเบาะลมในรถ ซึ่งในบางกิจการอาจ ได้รับยกเว้นภาษีบางอย่าง เช่น การได้รับสิทธิในการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI